Postanowienia dotyczące polityki prywatności

Nasze przedsiębiorstwo bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcielibyśmy, by wiedzieli Państwo, kiedy jakie dane są zapisywane i w jakim celu z nich korzystamy. Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy się do wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz nowej ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG).
 

Dane użytkowania

Zasadniczo można korzystać ze stron TMGS bez podawania danych osobowych. Podczas każdego wejścia na jedną z naszych stron w pliku protokołu zapisywane są dane dotyczące Państwa odwiedzin naszej strony internetowej. Nasz dostawca usług hostingowych udostępnia nam pliki protokołu i przygotowane statystyki użytkowania. Dane te nie są danymi osobowymi, w związku z tym nie wiemy, jakie dane pobierane są przez jakiego użytkownika. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki bezpieczeństwa. W związku z tym, pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
 

Pliki dziennika serwera (server log)

Dostawca stron pobiera i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Są to:

• typ przeglądarki, wersja przeglądarki i język przeglądarki
• stosowany system operacyjny
• adres URL
• nazwa hosta komputera dostępowego
• godzina zapytania serwera
• data i różnica stref czasowych względem GMT zapytania serwera
• adres IP
• nazwa i adres URL pobranego pliku lub strony
• każdorazowo przesłana ilość danych
• status dostępu / kod statusu http
• zgłoszenie skutecznego pobrania
 

Korzystamy z danych protokołu wyłącznie podczas analizy statystycznej w celu prowadzenia, zabezpieczenia i optymalizacji naszej oferty/strony.Dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
 

Dane kontaktowe

W niektórych przypadkach dla określonych ofert i usług wymagane jest podanie danych osobowych. W takim przypadku dobrowolnie podane przez Państwo dane - przykładowo na formularzu - wykorzystujemy wyłącznie w wybranym przez Państwa celu, przykładowo do nawiązania kontaktu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.
 

Stosowanie plików cookies

Pliki „cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam zapisywanie na Państwa komputerze specyficznych danych odnoszących się do Państwa, jako użytkowników, podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych. Pliki cookies pomagają nam określić częstotliwość korzystania z naszych stron internetowych oraz liczbę użytkowników, jak i w możliwie najwygodniejszy i skuteczny sposób dostosować nasze oferty do Państwa potrzeb.

Z jednej strony, korzystamy z tak zwanych „sesyjnych plików cookies”, które są zapisywane wyłącznie w czasie korzystania przez Państwa z jednej z naszych stron internetowych w pamięci buforowej. Z drugiej strony, korzystamy z „trwałych plików cookies” w celu zapisania informacji o odwiedzających, którzy ponownie odwiedzają jedną z naszych stron internetowych. Celem stosowania takich plików cookies jest oferowanie Państwu optymalnego prowadzenia użytkownika oraz „ponowne rozpoznanie”, by móc prezentować możliwie jak najbardziej urozmaiconą stronę internetową oraz nowe treści podczas Państwa kolejnych odwiedzin. Zawartość trwałego pliku cookies ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Nazwa, adres IP itd. nie są zapisywane. Na podstawie zachowania użytkownika nie tworzy się profili indywidualnych.

Z naszych ofert można korzystać również bez plików cookies. W swojej przeglądarce mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies, ograniczyć do określonej strony lub tak ustawić przeglądarkę, by informowała Państwa o każdorazowym przesłaniu pliku cookie. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies z dysku twardego Państwa komputera (folder: „pliki cookies”). Należy jednak pamiętać, że może to prowadzić do ograniczenia wyświetlania strony i prowadzenia użytkownika.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo:

  • zgodnie z art. 15 RODO do żądania informacji o Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Przede wszystkim mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym ujawniono lub zostaną ujawnione Państwa dane, planowanym okresie przechowywania, możliwości skorzystania z prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, możliwości skorzystania z prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, o ile nie zostały przez nas pobrane, jak i o możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem i ew. przekonującymi informacjami o szczegółach;
  • zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo żądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych lub nie potrzebujemy już danych, jednak są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

W tym celu należy skontaktować się z nami drogą mailową infoge-@sachsen-tour-schützt.de. Opcjonalnie, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, mogą się Państwo skontaktować z nami pod podanym adresem pocztowym.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ma prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub kilku celach z mocą w przyszłości. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zasadniczo wycofanie zgody prowadzi do tego, że nie można zrealizować celu, dla którego dane zostały pobrane. W tym celu należy skontaktować się z nami drogą mailową infoge-@sachsen-tour-schützt.de.

 

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe są usuwane, gdy nie są już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane, a żadna norma prawna (np. ustawowy okres przechowywania) nie nakazuje zachowania danych. Obowiązują wytyczne art. 17 RODO w połączeniu z § 35 BDSG. Jeżeli ze względów ustawowych, umownych lub prawa handlowego lub podatkowego nie ma możliwości usunięcia danych, to przetwarzanie danych można ograniczyć na życzenie osoby, której dane dotyczą.
 

Prawo osoby, której dane dotyczą, do przenoszenia danych

Przedsiębiorstwo gwarantuje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w standardowo odczytywanym komputerowo formacie danych.
 

Prawo do wniesienia skargi osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo mogą się Państwo w tym celu zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla Państwa standardowego miejsca przebywania lub naszej siedziby.
 

Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzana na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, to zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile zachodzą ku temu powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest wobec reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które zostanie wykonane bez podania szczególnej sytuacji. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wycofania lub sprzeciwu, to należy wysłać wiadomość na adres infoge-@sachsen-tour-schützt.de.
 

 

Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne środki techniczne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, a przede wszystkim ochrony Państwa danych osobowych przed zagrożeniami podczas przenoszenia danych oraz przed otrzymaniem informacji przez osoby trzecie. Środki zawsze są dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Podczas wizyty na stronie korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym stopniem szyfrowania, który wspiera Państwa przeglądarka. Zasadniczo chodzi o szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, to zamiast tego cofamy się do technologi 128-bitowej v3. O tym czy dana strona w Internecie jest szyfrowana, przekonają się Państwo dzięki symbolowi klucza lub kłódki na pasku stanu Państwa przeglądarki.

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
 

 

Polityka prywatności w celu stosowania wtyczek mediów społecznościowych

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowych Facebook, Youtube i Twitter. Wtyczki oznaczone są na naszej stronie odpowiednimi logo lub przyciskami „Lubię to”. W celu ochrony Państwa danych osobowych nie tworzy się bezpośredniego połączenia między przeglądarką, a serwerami oferentów usług społecznościowych Facebook, Twitter i Facebook poprzez poszczególne wtyczki. Wtyczki są aktywowane dopiero po aktywacji tych przycisków i wyrażeniu akceptacji na komunikację z serwisami Facebook, Youtube lub Twitter, co prowadzi do utworzenia połączenia z sieciami społecznościowymi.
 

System 2 kliknięć

Połączenie z usługami mediów społecznościowych tworzone jest dopiero po drugim kliknięciu na dany przycisk. Kliknięcie na jeden z tych przycisków oznacza tym samym, że jako użytkownik wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych do określonego operatora sieci społecznościowej. Następuje to wyłącznie dla danej strony i wybranej usługi. Przy wywołaniu innych stron TMGS ponownie wyświetla się zdezaktywowany przycisk.
Istnieje również możliwość trwałego aktywowania przycisków regularnie użytkowanych przez Państwa sieci społecznościowych. W tym celu należy odhaczyć ikonę zębatki. Wybrany przycisk zawsze jest wtedy bezpośrednio aktywny. Ustawienie można później zmienić ikoną zębatki.
Należy uważać na to, jakie informacje są przekazywane tymi kanałami w formie komentarzy. Są one widoczne zarówno dla innych odwiedzających, jak i administratorów. W związku z tym, że strony są ogólnie dostępne, w przypadku informacji, które Państwo publikują na stronie, chodzi o dane publiczne. Oznacza to, że komentarz może zostać wykorzystany również poza danym kanałem mediów społecznościowych. Zwróćcie Państwo uwagę, że te informacje są prawdopodobnie indeksowane przez wyszukiwarki, łącznie z Google. Z naszej strony dane te nie są ani analizowane aktualnie lub w przyszłości, ani rejestrowane w innym miejscu. Statystyki, które są udostępniane przez poszczególne kanały mediów społecznościowych, są wydawane w formie zagregowanej i nie pozwalają na żadne powiązania z danymi osobowymi.
 

Polityka prywatności w celu korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk Lubię to)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Wtyczki Facebook można rozpoznać na naszej stronie po logo Facebooka lub „przycisku Lubię to” („Lubię to”). Zestawienie wtyczek Facebook znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzin na naszej stronie nie tworzy się przez wtyczkę żadnego bezpośredniego połączenia, między Państwa przeglądarką, a serwerem Facebooka. Dopiero po kliknięciu przycisku, a tym samym wyrażeniu zgody na komunikację z serwisem Facebook, zostanie utworzone połączenie z siecią społeczną.

Jeżeli klikną Państwo na „przycisk Lubię to” podczas, gdy są Państwo zalogowaniu na swoim koncie Facebook, mogą Państwo powiązać treści na naszej stronie z Państwa profilem. Tym sposobem Facebook może przyporządkować odwiedziny naszych stron do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystywaniu przez Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika Facebooka, prosimy wylogować się z konta użytkownika Facebooka.

 

Polityka prywatności w celu korzystania z YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczki strony administrowanej przez Google, YouTube. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, to na początku nie jest tworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Dopiero po aktywacji wideo YouTube, znajdujących się na naszej stronie, przechodzą Państwo w zakres obowiązywania polityki prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. W związku z tym, informacje o Państwa korzystaniu z YouTube zostaną przekazane administratorowi w USA i zapisane w pewnych okolicznościach.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, to umożliwiacie Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa czynności bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo tego uniknąć, wylogowując się z Państwa profilu YouTube.

Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Polityka prywatności w celu korzystania z wtyczki Twitter (przycisk Lubię to)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Twitter, dostawca Twitter, Inc., 1355 Market Street, San Francisco, California 94103, USA, Wtyczki Twitter można rozpoznać na naszej stronie po logo Twittera lub „przycisku Like” („Lubię to”). Zestawienie wtyczek Twitter znajduje się tutaj: https://dev.twitter.com/web/overview.


Podczas odwiedzin na naszej stronie nie tworzy się przez wtyczkę żadnego bezpośredniego połączenia, między Państwa przeglądarką, a serwerem Twittera. Dopiero po kliknięciu przycisku, a tym samym wyrażeniu zgody na komunikację z serwisem Twitter, zostanie utworzone połączenie z siecią społeczną.

Poprzez korzystanie z serwisem Twitter i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony zostaną powiązane z Państwa kontem na Twitterze i przekazywane innym użytkownikom. Przy tym dane są przenoszone na Twitter. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystywaniu przez Twitter. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy.

Państwa ustawienia ochrony danych w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.
 

Polityka prywatności w celu korzystania z Google Maps

Na naszej stronie korzystamy z komponentów „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google”.
Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z mapą Google Maps, to na początku nie jest tworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Dopiero po aktywacji map Google Maps, znajdujących się na naszej stronie, przechodzą Państwo w zakres obowiązywania polityki prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz dodatkowych warunków handlowych „Google Maps” .
https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

Odwiedzając te strony, dane, jak np. Państwa adres IP, są przekazywane do Google. Google przetwarza te dane jako profile użytkowników w celach odpowiedniego przygotowania usług, reklamy i badania rynku. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, to dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. W przeciwnym razie muszą się Państwo najpierw wylogować.

Podczas każdego wywołania komponentów „Google Maps” Google korzysta z pliku cookie w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której znajduje się komponent „Google Maps”. Zasadniczo taki plik cookie nie jest usuwany poprzez zamknięcie przeglądarki, lecz wygasa po określonym czasie, o ile wcześniej go Państwo nie usuną.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie Państwa danych, istnieje możliwość dezaktywacji usługi „Google Maps”, a tym samym uniemożliwienia przenoszenia danych do Google. W tym celu muszą Państwo dezaktywować funkcję Java Script w Państwa przeglądarce. Jednak informujemy, że w takim przypadku nie mogą Państwo korzystać z „Google Maps” lub korzystanie jest ograniczone.
Korzystanie z „Google Maps” i z informacji podanych za pośrednictwem „Google Maps” następuje zgodnie z warunkami użytkowania Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz dodatkowymi warunkami handlowymi „Google Maps” https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

 

Stosowanie Google Adwords

W celu promowania naszej strony korzystamy ponadto z narzędzia Google „Google Adwords”. W ramach tego korzystamy na naszej stronie z usługi analizowania „converstion tracking” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google”. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, to na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa pobiera i zapisuje na Państwa komputerze. Tak zwane pliki „cookies konwersyjne” tracą ważność po 30 dniach i nie służą do Państwa osobistej identyfikacji. Jeżeli odwiedzają Państwo określone strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, to zarówno my, jak i Google widzimy, że Państwo jako użytkownik kliknęli na jedną z reklam zamieszczonych przez Google i zostali Państwo przekierowani na naszą stronę.

Informacje otrzymane przy pomocy plików „cookies konwersyjnych” służą Google w celu sporządzenia statystyki odwiedzin na naszej stronie. Dzięki tym statystykom znamy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę, oraz jakie strony na naszej stronie internetowej otwiera w związku z tym użytkownik. My lub inni reklamujący „Google-Adwords” nie otrzymujemy jednak żadnej informacji, przy pomocy której możemy osobiście zidentyfikować użytkownika.

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki można wyłączyć instalację plików „cookies konwersyjnych”, gdzie zasadniczo można dezaktywować stosowanie plików cookies lub zablokować wyłącznie pliki cookies domeny „googleadservices.com”.

Odpowiednią politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Odnośniki do innych stron

Nasza strona zawiera odnośniki do innych stron. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy stosują się do postanowień polityki prywatności. Należy zapoznać się z wyłączeniem odpowiedzialności w stopce.

Polityka prywatności w celu korzystania z usługi analitycznej Matomo

Nasza strona korzysta z Matomo, jest to tak zwana internetowa usługa analityczna. Matomo stosuje tzw. pliki tekstowe „Cookie”, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu (wraz z Państwa skróconym adresem IP) zebrane w pliku cookies są przenoszone na nasz serwer i zapisywane w celach analizy użytkowania, co pozwala nam na optymalizację strony internetowej. Podczas tego procesu Państwa adres IP jest całkowicie anonimizowany, przez co pozostają Państwo, jako użytkownicy, anonimowi. Informacje zebrane w pliku cookie o Państwa korzystaniu ze strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Można uniemożliwić stosowanie plików cookies przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.


Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizę tych danych z Państwa wizyty, mogą Państwo kliknięciem myszki w każdej chwili odmówić zapisywania i korzystania z nich. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik opt-out cookie, który skutkuje tym, że Matomo nie pobiera żadnych danych sesyjnych. Uwaga: Usunięcie plików cookies prowadzi do tego, że zostanie usunięty również plik opt-out cookie i ew. będzie musiał zostać ponownie przez Państwo aktywowany.

Polityka prywatności w celu korzystania usługi analitycznej etracker

Korzystamy z usług etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych użytkowania. W tym celu stosowane są pliki cookies, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania ze strony przez jej odwiedzających oraz wyświetlanie treści lub reklamy odnoszących się do użytkowania. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies etracker nie zawierają informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika.


Etracker przetwarza i zapisuje na zlecenie dostawcy niniejszej strony dane pobrane przy użyciu etracker wyłącznie na terenie Niemiec, a ty samym podlega surowym niemieckim i europejskim ustawom i standardom o ochronie danych. W związku z tym, etracker został niezależnie skontrolowany, certyfikowany i odznaczony etykietą jakości ochrony danych ePrivacyseal.


Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (UE RODO). Nasz uzasadniony interes obejmuje optymalizację naszej oferty i strony internetowej. Ponieważ sfera prywatna naszych odwiedzających jest dla nas szczególnie ważna, etracker możliwie jak najwcześniej anonimizuje adres IP i konwertuje informacje o rejestracji i urządzeniu na jednoznaczny szyfr, nieprzyporządkowany do osoby. Etracker nie użytkuje danych w inny sposób, nie łączy ich z innymi danymi, ani nie przekazuje osobom trzecim.


W każdej chwili można wycofać opisane wyżej przetwarzanie danych, o ile dotyczy ono danych osobowych. Odmowa nie prowadzi do żadnych negatywnych konsekwencji.
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez etracker na tej stronie internetowej.

Więcej informacji o polityce prywatności etracker można znaleźć pod adresem https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

Newsletter

Korzystamy z Państwa adresu mailowego wyłącznie w celu regularnego przesyłania Państwu interesujących informacji o celach podróży i aktualnych wydarzeniach. Udzielają Państwo zgody wyłącznie Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Zasadniczo wyłącza się przekazywanie danych nieupoważnionym osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odnośnika znajdującego się bezpośrednio w newsletterze.
 

Informacje o newsletterze i zgodach

Na naszej stronie oferujemy Państwu możliwość zapisania się do różnych newsletterów. W newsletterach znajdą Państwo w regularnych odstępach czasu informacje o naszych ofertach. W celu otrzymania newslettera należy podać ważny adres e-mailowy. Przesyłamy newsletter, e-maile i inne powiadomienia drogą elektroniczną z informacjami reklamowymi (dalej zwane „newsletterem”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub za pozwoleniem ustawowym. Nasze newslettery zawierają informacje o tematyce podróżniczej (np. wskazówki turystyczne, wydarzenia oraz oferty do rezerwacji) z zakresu badania rynku i współpracy turystycznej.
 

Double Opt-in i protokołowanie

Rejestracja w naszym newsletterze odbywa się przy użyciu modelu Double Opt-in. Tzn. po rejestracji otrzymują Państwo wiadomość mailową, w której są Państwo proszeni o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne, by ochronić przed rejestracją osoby z innym adresem mailowym. Rejestracje do newsletter są protokołowane w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymaganiami prawnymi. Do tego zalicza się zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Również protokołowane są zmiany Państwa danych zapisanych w Maileon.
 

Korzystanie z usługi wysyłki „Maileon”

Newsletter wysyłany jest przy pomocy „Maileon”, platformy do wysyłania newsletterów niemieckiego usługodawcy XQueue GmbH, Advanced E-Mail-Marketing Technologies, Christian-Pleß-Str, 11-13, 63069 Offenbach nad Menem.
Adresy mailowe naszych odbiorców newslettera, jak i inne dane opisane w niniejszej informacji, zapisywane są na serwerach XQueue w Niemczech. XQueue korzysta na nasze zlecenie z tych informacji w celu wysyłki i analizy newsletterów. Ponadto XQueue może korzystać z tych danych w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. w celu optymalizacji technicznej wysyłki i przedstawienia newsletterów. Jednak XQueue nie korzysta z danych naszych odbiorców newsletter po to, by je zapisać lub przekazać osobom trzecim. XQueue jest zobowiązany do stosowania się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.
 

Dane do rejestracji

W celu zarejestrowania się do newslettera wystarczy podać adres mailowy. Opcjonalnie prosimy Państwo o podanie tytułu, imienia i nazwiska. Dane te służą wyłącznie personalizacji newslettera. Ponadto, również opcjonalnie, prosimy o podanie Państwa miejsca zamieszkania i kraju. Korzystamy z tych informacji w celu dostosowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników.
 

Badanie statystyczne i analizy

Do badań statystycznych zalicza się stwierdzenie, czy newsletter został otwarty, kiedy został otwarty i jakie odnośniki zostały w nim otwarte. Informacje te nie mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych użytkowników newslettera. Te analizy służą nam wyłącznie po to, by rozpoznać zwyczaje czytania czytelników i dostosować do nich nasze treści.
 

Wywołanie on-line i zarządzanie danymi

Są przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony XQueue. Np. nasze newslettery mają odnośnik, za pośrednictwem którego odbiorca newslettera może otworzyć newsletter on-line (np. w przypadku problemów z prezentacją w skrzynce pocztowej). Również polityka prywatności XQueue jest do pobrania wyłącznie na tej stronie. W związku z tym informujemy, że na stronach XQueue stosowane są pliki cookies, a tym samym XQueue, partnerzy i wybrani usługodawcy (np. Google Analytics) przetwarzają dane osobowe. Nie mamy wpływu na takie pobieranie danych. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności XQueue (www.xqueue.de/datenschutz/).
 

Rezygnacja/odwołanie

W każdej chwili mogą Państw zrezygnować z otrzymywania naszego newsletter, tzn. cofnąć zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się odnośnik do rezygnacji z newslettera. Tym sposobem wygasa również Państwa zgoda na wysyłkę za pośrednictwem XQueue i analizy statystyczne. Niestety nie ma możliwości oddzielnie zrezygnować z wysyłki za pośrednictwem XQueue lub analizy statystycznej.


Informacje są tak długo przechowywane, aż otrzymują Państwo newsletter. Po wypisaniu/rezygnacji/odwołaniu dane przechowywane są anonimowo wyłącznie w calach statystycznych.
 

Podmiot przetwarzający lub administrator

Podmiotem przetwarzającym lub administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i federalnej ustawy o ochronie danych jest Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in 01099 Drezno, Bautzner Str. 45-47.
 

Inspektor Ochrony Danych

W celu ochrony praw w zakresie ochrony danych nasze przedsiębiorstwo powołało zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Naszego Inspektora Ochrony Danych
Astrid Kloss - doradca w sprawie ochrony danych i bezpieczeństwa danych znajdą Państwo pod adresem www.kloss-consulting.de
 

Inne/aktualizacje

Błyskawiczny rozwój technologii internetowych wymaga od czasu do czasu zaktualizowania niniejszej polityki prywatności. W tym miejscu będą Państwo informowani o nowościach.
Zmiana polityki prywatności obowiązuje podczas Państwa kolejnych odwiedzin naszej oferty, po wprowadzeniu zmiany.

 

Drezno, dnia piątek, 25 maja 2018 r.