Ustanovení o ochraně osobních údajů

Pro naši společnost je ochrana osobních údajů velice důležitá. Chceme, abyste věděli, kdy a které údaje ukládáme a jak je používáme. Při zpracování osobních údajů se řídíme ustanoveními evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
 

Uživatelské údaje

Pro použití internetových stránek společnosti TMGS není nutně nezbytné uvádět osobní údaje. Při každém přístupu na naše internetové stránky jsou ukládány údaje o vaší návštěvě na stránce formou protokolových souborů. Náš webový hostitel nám poskytuje tyto protokolové soubory a vypracované statistiky o užívání našich stránek. Nejedná se o osobní údaje, nemůžeme z nich tudíž dovodit, který uživatel vyvolal ta která data. Tyto údaje nikomu neposkytujeme. Upozorňujeme na to, že se při přenosu údajů na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou vyskytnout bezpečnostní mezery. Proto nelze nikdy zaručit naprosto dokonalou ochranu údajů před zásahem třetích osob.
 

Serverové log-soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v takzvaných serverových log-souborech, které nám automaticky zasílá Váš prohlížeč. Jsou jimi:

• typ, verze a jazyk prohlížeče
• používaný operační systém
• referrer URL
• hostitelský název přihlašujícího se počítače
• čas dotazování serveru
• datum a rozdíl časových zón vůči GMT dotazování serveru
• IP-adresa
• název a URL vyvolávajícího souboru nebo webové stránky
• vždy přenesený objem dat
• stav přístupu / stavový kód http
• hlášení o úspěšném vyvolání stránky
 

Tato protokolová data používáme pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace naší nabídky/našich webových stránek. Tato data nespojujeme s žádnými jinými zdroji dat.
 

Kontaktní údaje

Pro určité nabídky a služby potřebujeme v ojedinělých případech znát osobní údaje. Tyto údaje, které nám v tomto případě poskytujete dobrovolně, například vyplněním formuláře, používáme pouze k Vámi požadovanému účelu, třeba pro navázání kontaktu s Vámi. Tyto údaje nikomu neposkytujeme.
 

Použití cookies

„Cookies“ jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat na Vašem počítači během Vaší návštěvy našich webových stránek specifické informace vztahující se k Vaší osobě coby uživateli stránek. Cookies nám přitom pomáhají zjistit četnost používání a počet uživatelů našich internetových stránek a uzpůsobit naše nabídky tak, aby bylo jejich použití pro Vás co nejpohodlnější a neefektivnější.

Používáme jednak takzvané „session cookies“, které se ukládají výhradně jen po dobu, kdy používáte naše internetové stránky. Kromě nich používáme také „permanentní cookies“, které slouží k uchování informací o uživatelích, kteří naše internetové stránky navštěvují opakovaně. Účel použití těchto cookies spočívá v tom, že Vás chceme optimálně vést při používání stránek a také Vás „znovu poznat“, abychom Vám při opakovaném použití mohli prezentovat pokud možno rozmanitou internetovou stránku a nový obsah. Obsah permanentních cookies se omezuje na identifikační číslo. Jméno, IP-adresa atd. se neukládají. Nejsou ani vytvářeny jednotlivé profily o Vašem chování coby uživatele stránek.

Naše nabídky je možné používat i bez cookies. Ve svém prohlížeči můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit je na určité webové stránky nebo svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval, jakmile bude odeslán nějaký soubor cookies. Cookies můžete kdykoliv na pevném disku svého počítače vymazat (složka: „Cookies“). Pamatujte však, že v takovém případě musíte počítat s omezeným zobrazením stránky a s omezeným vedením uživatele.
 

Práva subjektu údajů

Coby subjekt údajů máte právo:

  • podle čl. 15 nařízení GDPR na přístup k informacím o osobních údajích, které o Vaší osobě zpracováváme. Zejména pak můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo jsou údaje o Vás zpřístupněny, o plánované době archivace, informaci o tom, že máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo právo vznést námitku či podat stížnost, informaci o původu Vašich údajů, pakliže nebyly shromážděny naší společností, a také o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování a popř. vypovídající informace o detailech k tomu;
  • podle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje nebo doplněny údaje, které máme uloženy o Vaší osobě;
  • podle čl. 17 nařízení GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás máme uloženy, pakliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • podle čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování údajů týkajících se Vaší osoby, pakliže popíráte přesnost údajů o Vaší osobě, pakliže je zpracování protiprávní, avšak Vy odmítáte jejich výmaz, pakliže tyto údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste podle čl. 21 nařízení GDPR vznesli námitku proti zpracování.

Kontaktujte nás prosím v této věci e-mailem zaslaným na infoge-@sachsen-tour-schützt.de. Alternativně se na naši společnost stejně tak jako ve všech jiných případech můžete samozřejmě obrátit i dopisem zaslaným na níže uvedenou poštovní adresu.

Kromě toho má subjekt údajů podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR právo s platností do budoucna odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro jeden nebo několik účelů zpracování. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Odvolání souhlasu má ovšem zpravidla za následek, že už nebude moci být plněn účel, pro nějž byly údaje shromažďovány. Kontaktujte nás prosím v této věci e-mailem zaslaným na infoge-@sachsen-tour-schützt.de.
 

Výmaz osobních údajů

Osobní údaje budou vymazány, pokud odpadne účel pro jejich ukládání a pokud uchování údajů nenařizuje žádná právní norma (např. o zákonných lhůtách archivace). Platí předpisy čl. 17 nařízení GDPR ve spojitosti s § 35 zákona BDSG. Pakliže výmaz není možný z důvodů stanovených zákonem, smlouvou nebo obchodním zákoníkem či daňovým zákonem, může být splněno přání subjektu údajů na omezení zpracování jeho osobních údajů.
 

Právo subjektu údajů na přenositelnost údajů

Naše společnost zajišťuje právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení GDPR. Každý subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném datovém formátu.
 

Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu

Podle čl. 77 nařízení GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový úřad svého obvyklého bydliště nebo sídla naší firmy.
 

Právo vznést námitku podle čl. 21 nařízení GDPR

Pokud jsou údaje týkající se vaší osoby zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR, máte právo podle čl. 21 nařízení GDPR vznést námitku proti takovému zpracování, pakliže pro to existují takové důvody, které vyplývají z Vaší konkrétní situace nebo pakliže jde o námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. V posledně jmenovaném případě máte všeobecné právo vznést námitku, které vyhovíme bez uvedení konkrétní situace. Pro uplatnění práva odvolat svůj souhlas se zpracováním nebo práva vznést námitku stačí, pokud nám pošlete e-mail na infoge-@sachsen-tour-schützt.de.
 

Zabezpečení údajů

Činíme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména pak za účelem ochrany Vašich osobních údajů před riziky, která hrozí při přenosu dat, a před rizikem přístupu k nim ze strany třetích osob. Tato opatření odpovídají vždy aktuálnímu stavu techniky.

Během návštěvy webové stránky používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) společně se šifrováním, které je vždy na nejvyšším stupni ochrany a které je podporováno Vaším prohlížečem. Zpravidla se přitom jedná o 256bitové šifrování. V případě, že Váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, využíváme namísto něj 128bitovou v3 technologii. Jestli je některá ze stránek našeho webu přenášena v zašifrovaném stavu, poznáte podle uzamčeného zobrazení klíče, popř. podle symbolu zámku ve stavové liště svého prohlížeče.

Jinak používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem ochránit Vaše údaje před náhodnou nebo záměrnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů při použití pluginů sociálních médií

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociálních sítí Facebook, Youtube a Twitter. Pluginy Vás rozpoznají podle příslušného loga nebo tlačítka „To se mi líbí“ na naší stránce. Kvůli ochraně Vašich osobních údajů nevytváří příslušný plugin hned přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery poskytovatelů služeb sociálních médií Facebook, Youtube a Twitter. Pluginy začnou být aktivní až poté, co aktivujete tato tlačítka, když zároveň s tím odsouhlasíte komunikaci s Facebookem, Youtube nebo Twitterem a navážete tak spojení s těmito sociálními sítěmi.
 

Systém 2 kliknutí

Spojení se službami sociálních sítí se vytváří teprve po druhém kliknutí na příslušné tlačítko. Kliknutí na toto tlačítko tak znamená, že jako uživatel dáváte souhlas s přenosem údajů provozovateli příslušné sociální sítě. Avšak jen pro tuto jednu stránku a zvolenou službu. Při vyvolání další stránky společnosti TMGS se opět zobrazí deaktivované tlačítko.
Tlačítka Vámi pravidelně používaných sociálních sítí lze také trvale aktivovat. Kvůli tomu označte ikonku s ozubeným kolečkem vhodným háčkem. Zvolené tlačítko je pak vždy přímo aktivní. To lze přes ikonu s ozubeným kolečkem později znovu změnit.
Hlídejte si, jaké informace o sobě na těchto kanálech zveřejníte prostřednictvím svých komentářů. Ty jsou viditelné pro ostatní návštěvníky stránky i administrátory. Protože jsou stránky všeobecně přístupné, jedná se u informací, které sdílíte na některé stránce, o veřejné údaje. To znamená, že jakýkoliv komentář může být použit i mimo příslušný kanál sociálních médií. Pamatujte, že tyto informace mohou být indexovány různými vyhledávači, včetně Googlu. My tyto údaje aktuálně ani v budoucnu nevyhodnocujeme a ani je nezískáváme na jiném místě. Statistiky poskytované příslušnými kanály sociálních médií jsou generovány kumulovanou formou a nelze z nich dovodit žádné osobní údaje.
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání pluginu pro Facebook (tlačítko „To se mi líbí“)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, jejímž poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy poznáte podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „Like-Button“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled facebookových pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud navštívíte naše stránky, nenavazuje tento plugin přímý kontakt mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. K navázání spojení s touto sociální sítí dojde až při kliknutí tlačítka, s nímž je provázáno i odsouhlasení komunikace s Facebookem.

Pokud kliknete na facebookové tlačítko "Like-Button“ („To se mi líbí“) v době, kdy budete přihlášeni na svém facebookovém účtu, můžete odkazovat na obsah našich stránek na svém profilu na Facebooku. Díky tomu umí Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovateli stránek nám není sdělován obsah přenášených údajů ani jejich využití ze strany společnosti Facebook. Bližší informace k tomu najdete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů na https://cs-cz.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook návštěvu našich stránek přiřazoval Vašemu facebookovému uživatelskému účtu, odhlaste se prosím z Vašeho facebookového uživatelského účtu.


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání YouTube

Naše webová stránka používá pluginy ze stránky YouTube, kterou provozuje společnost Google. Provozovatelem těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, nebude hned navázán přímý kontakt se servery společnosti Google. Teprve aktivováním videí YouTube vložených na naše webové stránky se dostanete do oblasti působnosti směrnic společnosti Google o použití osobních údajů uvedených na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. YouTube tím odesílá provozovateli v USA informace o Vašem použití kanálu YouTube, kde je za daných okolností také ukládá.
Budete-li přihlášeni na svém účtu YouTube, umožníte tím společnosti YouTube přiřadit Vaše chování při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Zabránit tomu můžete tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Bližší informace o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs


Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání pluginu pro Twitter (tlačítko „To se mi líbí“)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Twitter, jejímž poskytovatelem je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, San Francisco, California 94103, USA. Pluginy od Twitteru poznáte podle loga Twitteru nebo podle tweetových tlačítek na naší stránce. Přehled twitterových pluginů naleznete zde: https://dev.twitter.com/web/overview.

Pokud navštívíte naše stránky, nebude tento plugin hned navazovat přímý kontakt mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitter. K navázání spojení s touto sociální sítí dojde až při kliknutí tlačítka, s nímž je provázáno i odsouhlasení komunikace s Twitterem.
Použitím sítě Twitter a funkce „Odpovědět na tweet“ budou Vámi navštívené stránky propojeny s vaším twitterovým účtem a zveřejněny ostatním uživatelům. Přitom budou také odesílány údaje společnosti Twitter. Upozorňujeme na to, že jako poskytovateli stránek nám není sdělován obsah přenášených údajů ani jejich využití ze strany společnosti Twitter. Bližší informace k tomu najdete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na http://twitter.com/privacy

Svá nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu na https://twitter.com/login?lang=cs.  


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby Google Maps

Na naší stránce používáme službu „Google Maps“ od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.
Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených službou Google Maps, nebude hned navázán přímý kontakt se servery společnosti Google. Teprve aktivováním map Google Maps vložených na naše webové stránky se dostanete do oblasti působnosti směrnic společnosti Google o použití osobních údajů uvedených na https://policies.google.com/privacy?hl=cs a dodatečných obchodních podmínek služby „Google Maps“ https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html.
Během návštěvy této webové stránky jsou pak odesílány společnosti Google údaje jako např. IP-adresa. Google zpracovává tyto údaje jako profily uživatelů pro účely uzpůsobení služeb, reklam a průzkumu trhu tak, aby to odpovídalo potřebám uživatelů. Pokud jste přihlášeni na Googlu, budou tyto údaje rovnou přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se nejdříve odhlásit.

Při každém jednotlivém vyvolání služby „Google Maps“ ukládá Google soubor cookie s cílem zpracovávat při zobrazení stránky, na niž je služba „Google Maps“ integrována, nastavení a údaje uživatele. Tento soubor cookie zpravidla nebývá smazán zavřením prohlížeče, ale vyprší až po určité době, pakliže jej předtím sami ručně nevymažete.
Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním Vašich osobních údajů, můžete službu „Google Maps“ deaktivovat a tímto způsobem zabránit přenosu dat společnosti Google. Kvůli tomu musíte deaktivovat funkci Java-Script ve svém prohlížeči. Upozorňujeme Vás však na to, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci službu „Google Maps“ používat vůbec nebo jen omezeně.

Použití služby „Google Maps“ a informací vyžádaných službou „Google Maps“ podle podmínek použití vydaných společností Google https://policies.google.com/terms?hl=cs a dodatečné obchodní podmínky pro službu „Google Maps“ https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html.
 

Použití služby Google-Adwords

Kvůli marketingu našich webových stránek používáme dále marketingový nástroj společnosti Google nazvaný „Google-Adwords“. V rámci něj používáme na naší webové stránce službu analýzy nazvanou „Conversion Tracking“ od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes inzerát Google, uloží se na Vašem počítači soubor cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které na Vašem počítači ukládá a archivuje Váš prohlížeč. Tyto tzv. „Conversion cookies“ ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci Vaší osoby. Pokud navštívíte určité stránky naší webové stránky a pokud platnost tohoto souboru cookie stále ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste coby uživatel klikli na některý z našich inzerátů umístěných na Googlu a že jste byli převedeni na naše stránky.

Informace shromážděné pomocí těchto „conversion cookies“ slouží společnosti Google k sestavení statistik návštěvnosti pro naši webovou stránku. Na základě této statistiky se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na náš inzerát a navíc i to, které stránky naší webové stránky byly příslušným uživatelem následně poté vyvolány. My, resp. ostatní inzerenti s reklamou přes „Google-Adwords“ nedostávají ovšem žádné informace, jimiž by bylo možné identifikovat osobně uživatele.

Instalaci souborů „conversion cookies“ můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, například nastavením svého prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické ukládání souborů cookies nebo které speciálně blokuje pouze cookies domény „googleadservices.com“.

Příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na níže uvedeném odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše domovská stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, aby tito provozovatelé dodržovali ustanovení o ochraně osobních údajů. Věnujte prosím pozornost vyloučení odpovědnosti, viz Impressum.
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby analýzy nazvané Matomo

Naše webová stránka používá službu Matomo. Jedná se o takzvanou službu webové analýzy. Matomo používá tzv. „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat používání webové stránky. Za tímto účelem jsou na náš server odesílány a pro účely analýzy uživatelů ukládány informace o uživatelích vytvořené souborem cookie (včetně Vaší zkrácené IP-adresy), což nám pomáhá optimalizovat naše webové stránky. Vaše IP-adresa je během této operace okamžitě anonymizována, takže tím pro nás zůstáváte anonymním uživatelem. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem používání této webové stránky neposkytujeme třetím stranám. Odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče můžete ukládání souborů cookies zabránit. V takovém případě je ovšem možné, že nebudete moci všechny funkce této webové stránky využívat v plném rozsahu.


Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů o Vaší návštěvě naší stránky, pak můžete kdykoliv poté kliknutím myši odvolat svůj souhlas s ukládáním a použitím údajů. V takovém případě bude do Vašeho prohlížeče uložen tzv. opt-out cookie, díky němuž už Matomo nebude shromažďovat žádné údaje o Vaší session. Upozornění: Pokud vymažete soubory cookies, vymažete zároveň s tím i opt-out cookie, který pak budete muset případně znovu aktivovat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby analýzy nazvané etracker

Využíváme služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com), a to za účelem analýzy uživatelských údajů. Při ní se používají cookies, které umožňují provádět statistickou analýzu používání této webové stránky jejími návštěvníky a zobrazovat obsahy týkající se uživatelů nebo reklamu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány na koncovém zařízení uživatele. Cookies společnosti etracker neobsahují informace umožňující identifikaci uživatele.
Údaje vytvořené společností etracker jsou z pověření poskytovatele této webové stránky zpracovávány a ukládány společností etracker výhradně v Německu a podléhají tudíž přísným německým a evropským zákonům a předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost etracker byla v této věci nezávisle testována, certifikována a oceněna známkou kvality ochrany osobních údajů ePrivacyseal.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je tu čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší onlinové nabídky a naší prezentace na internetu. Protože soukromá sféra návštěvníků naší webové stránky je pro nás nanejvýš důležitá, jsou společností etracker IP adresy co nejdříve anonymizovány a identifikátory přihlášení nebo zařízení převedeny do jednoznačného, avšak nikoliv ke konkrétní osobě přiřazeného klíče. K jinému použití, spojování s jinými údaji nebo předání údajů třetím osobám ze strany společnosti etracker nedochází.

Proti shora popsanému zpracování můžete kdykoliv vznést námitku, pakliže při něm probíhá zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Vznesení námitky pro Vás nemá žádný negativní dopad.

Odvolávám tímto svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností etracker na této webové stránce.

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti etracker najdete na https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

Newsletter

Vaši e-mailovou adresu používáme výhradně jen proto, abychom Vás pravidelně informovali o zajímavých turistických cílech a aktuálních akcích. Svůj souhlas udělujete pouze společnosti Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Poskytnutí neoprávněným třetím osobám je zásadně vyloučeno. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit. Stačí k tomu jednoduše použít odkaz umístěný přímo v newsletteru.
 

Upozornění týkající se newsletteru a souhlasu

Na naší stránce máte možnost přihlásit se k odběru různých newsletterů. Prostřednictvím těchto newsletterů Vás v pravidelných intervalech informujeme o našich nabídkách. Abyste mohli dostávat náš newsletter, musíte mít platnou e-mailovou adresu. Newslettery, e-maily a další elektronické zprávy s marketingovými informacemi (dále jen „Newsletter“) rozesíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonného zástupce. Naše Newslettery obsahují informace týkající se cestování (např. upozornění pro turisty, akce a nabídky, které si lze rezervovat), a to z oblasti průzkumu trhu a turistických kooperací.
 

Double-Opt-In a protokolování

Přihlášení se k odběru našeho Newsletteru probíhá tzv. metodou double-opt-in (dvojí potvrzení). Tzn. že po přihlášení se k odběru Newsletteru dostanete e-mail, v němž budete požádáni o potvrzení své přihlášky. Toto potvrzení je nutné proto, aby se nikdo nemohl přihlásit falešnou e-mailovou adresou. Přihlášení se k odběru Newsletteru je protokolováno, aby bylo možné v souladu s právními požadavky doložit proces přihlášení. Sem patří uložení okamžiku přihlášení se k odběru a potvrzení a také IP-adresa. Protokolovány jsou rovněž změny Vašich údajů uložených u Maileonu.
 

Použití zasilatelské služby „Maileon“

Rozesílání Newsletterů zajišťuje „Maileon“, platforma pro zasílání newsletterů německého poskytovatele XQueue GmbH, Advanced E-Mail-Marketing Technologies, Christian-Pleß-Str, 11-13, 63069 Offenbach am Main.
E-mailové adresy příjemců našich Newsletterů stejně jako jejich další údaje popsané v rámci tohoto upozornění jsou ukládány na serverech XQueue v Německu. XQueue používá tyto informace z našeho pověření k rozesílání a vyhodnocení Newsletterů. XQueue může dále tyto údaje použít k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. za účelem technické optimalizace zasílání a zobrazení Newsletterů. XQueue nepoužívá údaje příjemců našich Newsletterů k tomu, aby je sama oslovovala, ani je neposkytuje třetím stranám. XQueue je povinna dodržovat evropské nařízení o ochraně osobních údajů.
 

Přihlašovací údaje

Pro přihlášení se k odběru Newsletteru stačí, pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu. K volitelným údajům patří Vaše oslovení nebo Vaše jméno a příjmení. Tyto údaje slouží pouze k personalizaci Newsletteru. Dále Vás poprosíme, abyste nám rovněž dobrovolně sdělili své bydliště a stát, v němž bydlíte. Tyto informace používáme za účelem optimalizace obsahu Newsletterů tak, aby odpovídal zájmům našich čtenářů.
 

Statistický průzkum a analýzy

K statistickým průzkumům patří zjištění, jestli byl Newsletter otevřen, kdy se tak stalo a na které odkazy bylo kliknuto. Tyto informace nelze přiřadit k jednotlivým příjemcům Newsletterů. Vyhodnocení nám slouží zejména k tomu, abychom zjistili zvyklosti čtenářů při čtení a mohli podle toho optimalizovat náš obsah.
 

Onlinové vyvolání a datový management

Jsou případy, kdy vedeme příjemce Newsletteru na webové stránky společnosti XQueue. Naše Newslettery například obsahují odkaz, jímž mohou příjemci Newsletteru vyvolat Newsletter online (např. při potížích se zobrazením v programu elektronické pošty). Rovněž prohlášení společnosti XQueue o ochraně osobních údajů lze vyvolat pouze na jejích stránkách. V této souvislosti upozorňujeme na to, že na webových stránkách společnosti XQueue jsou používány cookies a tudíž že jsou zpracovávány osobní údaje ze strany společnosti XQueue, jejích partnerů a využívaných poskytovatelů služeb (např. Google Analytics). Na shromažďování těchto údajů nemáme žádný vliv. Bližší informace můžete najít v prohlášení společnosti XQueue o ochraně osobních údajů (www.xqueue.de/datenschutz/).
 

Výpověď / odvolání souhlasu

Odebírání Newsletterů můžete kdykoliv zrušit, tzn. můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas s odebíráním Newsletterů. Odkaz pro zrušení odebírání Newsletterů najdete na konci každého Newsletteru. Zároveň s tím zanikne i Váš souhlas se zasíláním prostřednictvím XQueue a se statistickými analýzami. Samostatné odvolání souhlasu se zasíláním prostřednictvím XQueue nebo s prováděním statistických vyhodnocení bohužel není možné. Informace budou ukládány po dobu, kdy budete přihlášeni k odběru Newsletteru. Po zrušení / výpovědi / odvolání souhlasu ukládáme údaje čistě statisticky a anonymně.

Zpracovatel, resp. správce osobních údajů

Zpracovatelem, resp. správcem osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů a spolkového zákona o ochraně osobních údajů je společnost Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in 01099 Dresden, Bautzner Str. 45-47.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro dodržování práv v souvislosti s ochranou osobních údajů ustanovila naše společnost externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, paní

Astrid Kloss – odborná poradkyně pro ochranu a bezpečnost osobních údajů, můžete kontaktovat na www.kloss-consulting.de
 

Ostatní informace / aktualizace

V důsledku razantního vývoje internetu je občas nezbytné provést úpravy tohoto prohlášení o ochraně údajů. O novinkách Vás budeme informovat na této stránce.
Změna prohlášení o ochraně osobních údajů bude pro Vás účinná při Vaší nejbližší návštěvě naší nabídky od její aktualizace.

 

Drážďany, 25. května 2018